Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka

w Szepietowie

Organizacja Pracy


  • Przedszkle czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00
  • W przedszkolu funkcjonują trzy grupy wiekowe:

      grupa "Tygryski" 3-latki

      grupa "Kangurki" 4-latki

      grupa "Sówki" 5-,6-latki

  • Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli wychowawców.
  • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rytm dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela

 

RYTM DNIA:

630 – 830

- Schodzenie się dzieci- wszyscy przychodzą do przedszkola z wesołą mina! Tu czekają na nas nasi koledzy, koleżanki oraz Panie. Witamy się ze wszystkimi i rozpoczynamy zabawę!

- Zabawy swobodne dzieci w grupach łączonych

830 – 840

- Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne (3-latki), gimnastyka poranna (4-,5-,6-latki)
- Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne-kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem

 

840 – 900

 

- Śniadanie, doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków

900 – 1100

- Zabiegi higieniczne po śniadaniu
- Zajęcia kierowane z wychowawcą w swojej grupie, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe
- Zajęcia dodatkowe wg planu

 

1100 – 1215

- Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne (3-latki)
- Zajęcia kierowane  z wychowawcą w swojej grupie, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe (4-,5-,6-latki)
 
- Przygotowania do obiadu, czynności higieniczne-kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posilkiem
- Zajęcia dodatkowe wg planu

 

1215 – 1445

- Obiad - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się
- Zabiegi higieniczne po obiedzie

- Odpoczynek/leżakowanie (3-latki)
- Relaks z muzyką, literaturą, ciche zabawy przy stolikach, utrwalanie wiadomości, zajęcia indywidualne, realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli (4-,5-,6-latki)
- Przygotowania do podwieczorku, czynności higieniczne-kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem

 

1445 – 1500

 

- Podwieczorek, doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, pomoc w nakrywaniu do posiłku i sprzątanie po nim

1500 – 1600

-  Swobodna aktywność, w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, zajęcia w małych i łączonych grupach, dziecięce baraszkowanie
- Rozchodzenie się dzieci. Kończy się dzień w przedszkolu - Do widzenia przedszkolaki! Do jutra!

 

  1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie nowego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN.
  2. Zajęcia dodatkowe: j.angielski, zaj. logopedyczne, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, religia odbywają się w czasie pracy placówki
  3. Czas trwania zajęć dodatkowych i ich program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut
  4. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub upoważnione osoby dorosłe (upoważnienie pisemne stałe lub jednorazowe)
  5. Rodzice mogą uczestniczyć w zabawach i zajęciach edukacyjnych.
  6. Przedszkole organizuje spotkania i uroczystości okazjonalne
 

AKTUALNOŚCI